בקירות המרתף הפנימיים היצוקים כנגד קירות דיפון (סלארי) , יציקת הקירות תהיה עם תוסף אטימה קריסטלי מסוג VANDEX AM 10 NF.

 

תיאור כללי: 

קירות המרתף הפנימיים כנגד בקיר הדיפון ייאטמו בשיטת האיטום הגבישי, בחומרי וונדקס, אשר יוכנסו לתערובת הבטון של הקירות.

תערובת הבטון של הקירות תתאים לדרישות יצרן וונדקס , לרבות שימוש בחומרים שמפחיתים את התכווצות הבטון, מסוג המומלץ ע"י החברה.

האיטום יתבסס על הבטון עצמו, אשר לתוכו יוכנס מוסף כימי  מסוג  VANDEX AM 10 NF המסוגל ליצור קריסטלים בבטון ע"י תגובה עם מימת הסידן וע"י כך לסגור חדירות מים מסדקים ומפגמים בבטון ברוחב של עד 0.4 מ"מ.

המוסף הקריסטלי יוכנס לתערובת הבטון בכל עובי היציקה. נציג VANDEX יהיה נוכח בכל שלבי היציקה , ויוודא בין היתר כי מזמינים את הבטון המתאים עם המוסף המתאים בתזמון הנכון ומיישמים את המערכת באזורים הנחוצים.

כחלק משיטת האיטום יהיה על הקבלן לבצע איטום של תפרי היציקה ע"י מערכות של עצרי מים שיונחו בתפרי היציקה , בנוסף לטיפול בתפרים עפ"י המפרט שלהלן .

 

מפרט לאיטום אלמנטי בטון במוסף "וונדקס" 

מסמך זה מציג את הדגשים לפני פרויקט יציקת ואיטום בטון בתוסף "וונדקס" לאיטום גבישי. מרבית הדגשים רלוונטים לכל יציקה באשר היא (גם ללא התוסף) ונועדו למניעת סדיקה , מניעת כיסי חצץ (סגרגציות) ושיפור איכות הבטון.

 

דגשים והמלצות לפני יציקת בטון עם תוסף VANDEX AM 10 : 

1. טפסנות ועבודות הכנה

 

1.1       בטרם היציקה יש לדאוג לשטיפה בלחץ של האזור מכל שאריות לכלוך

1.2       יש להשתמש בתבניות מתועשות או בתבניות מבוססות על לוחות מסוג TEGO,

           אין להשתמש בלוחות בעץ חשוף לשם תבניות היציקה.

1.3       טפסנות האלמנט היצוק תבוצע על ידי טפסן מקצועי, על הטפסנות והתבניות לעמוד

          בעומסי ויברציה. יש לסגור את כל הסדקים בתבניות למניעת בריחת מי צמנט מהתבניות. 

1.4     שומרי מרחק תקניים - למיקום רשתות ברזל הזיון או לכל מטרה אחרת, אין

          להשתמש בגופים זרים (עץ, קל-קר) וכדומה בתוך שטח היציקה. יש להשתמש רק

          בשומרי מרחק (ספייסרים) תקניים במידה שיוגדרו על פי הקונסטרוקטור ויועץ האיטום

          (30 מ"מ מינימום בקיר מרתף).

1.5     יש לכרוך את כל שאריות/זנבות חוטי הקשירה הקושרים את ברזל הזיון מסביב

          למוטות הברזל.

1.6     עובי האלמנט יהיה 20 מ"מ מינימום לפי הגדרת האלמנט ובתיאום מול המפקח של וונדקס מראש.

1.7     קשירת הטפסות הפנימיות תיעשה ע"י ברזל זיון בקוטר 6  (לא חוט שזור).

1.8     המפקח של וונדקס יבדוק את המרווח בין הטפסות לקיר הדיפון. בנקודות בהן המרווח בין הטפסות לקיר הדיפון יהיה חריג (קטן מדיי או גדול מדיי) , יתריע על כך למפקח הפרויקט כדי שיינקטו הצעדים המתאימים לטיפול בנקודות אלה, כגון תוספת רשתות ברזל או צעדים אחרים.

1.9 גובה היציקה של הבטון בקיר המתוכנן, כפי שנמסר לנו, הינו 7 מטר במהלך אחד. עקב כך, המפקח של וונדקס יוודא שהמרווחים בזיון הברזל בקיר מאפשרים החדרת צינור היציקה של הבטון עד קרוב לתחתית הקיר, כדי למנוע שפיכת בטון מגובה רב אשר תוביל לסגרגציות חמורות.

לשם כך, על הקבלן הראשי ומנהל הפרויקט לספק לנו תכניות של הזיון בקיר לבדיקה מוקדמת ומבעוד מועד.

1.10 לפני סגירת הטפסה הפנימית של הקיר, המפקח של וונדקס יוודא שמבוצע טיפול מתאים בתפר היציקה בין הרצפה לקיר, בין קיר לקיר (תפר אנכי) וכן בחדירות צנרת, עפ"י המפורט בסעיף 2 שלהלן.

בתום כל הבדיקות הנ"ל, יחתום המפקח של וונדקס על מסמך מיוחד שיוכן ע"י הפיקוח הכללי של האתר ומנהל הפרויקט, שבדק ומצא שכל ההכנות המפורטות בסעיף 1 אכן בוצעו וניתן להתחיל בסגירת הטפסות הפנימיות של הקיר. מנהל הפרויקט ופיקוח האתר יקפידו ויוודאו כי ללא חתימת המפקח של וונדקס על מסמך זה, לא תתחיל כל סגירה של הטפסות – על כך יהיו אחראים הקבלן הראשי והמפקח הכללי של האתר.

 

2. הפסקות יציקה, טיפול בצנרת חודרת :

2.1 עבודת ביצוע טיפול בהפסקות היציקה ובצנרת חודרת, תעשה מיד לאחר סיום מיקום כל ברזל הזיון בקיר הפנימי ומיקום הצנרת החודרת.

2.2 טיפול בהפסקות היציקה יעשה ע"י איש האיטום המוסמך והמאושר לעבודות איטום בחומרי וונדקס.

2.3 תיאור כללי של העבודה:

•   עם סיום יציקת הרצפה יש להחליק את הבטון במקום המיועד להתחברות עם הקירות

     בין עוקצי הזיון במרכז חתך הקיר המיועד, ברצועה שרוחבה 5 ס"מ לפחות, כהכנה ליישום

     עצר מים תופח. כאשר עובי היציקה גדול  מ 25 ס"מ יש ליישם 2 רצועות של עצר תופח.

במקרה שתפר היציקה בין קיר מרתף לתקרת המרתף ממוקם מתחת לקרקע, יש לבצע טיפול דומה גם בתפר זה.

•   ביצוע טיפול בהפסקת יציקה : בדיקת השטח המיועד ליישום עצר שהוא חלק וישר. במידה

    שהוא אינו כזה, יש לבצע סיתות וליישר את המקום. לאחר שהשטח מוכן יש לבצע שטיפה

    בלחץ או השחזה בדיסק של השטח המיועד. בכל מצב, יש לשטוף את האזור המיועד לאחר

    הכנה  ולפני מריחת הוונדקס סופר.

•  מריחת וונדקס סופר בכמות של 2 ק"ג למ"ר (יחס ערבוב בהתאם לציוד היישום וע"פ

    מפרטי היצרן/היבואן).

•   הדבקת עצר המים התופח "בנטוסטופ" ע"י "סטופסיל מסטיק" . בהפסקת יציקה אנכית בקיר יש ליישם רצועה של מסטיק תופח מסוג "סטופסיל מסטיק" לאורך כל תפר היציקה, וברוחב של 20 מ"מ לפחות.

 

2.4 צנרת חודרת : 

צנרת חשמל או אינסטלציה(בתוך הבטון) תמוקם בצמוד לרשת הברזל הפנימית מצידה הפנימי ולאורך כל תוואי הדרך. יש לקשור את הצנרת באופן שתהיה יציבה. איטום צנרת חודרת ייעשה כדלקמן:

  • ניקיון ושטיפת הצינור.
  • מריחת "סטופסיל מסטיק" ברצועה בהיקף הצינור, במרכז האלמנט המיועד ליציקה.
  • כריכת עצר מים "בנטוסטופ" מסביב לצינור, על גבי ה"סטופסיל מסטיק" וקשירה שלו.

 

 

3. יציקת הבטון: 

3.1  מפרט הבטון הספציפי ייבדק ויאושר ע"י טכנולוג בטון מוסמך מטעם וונדקס .  

3.2 תוסף וונדקס יתווסף לבטון היציקה  במפעל הבטון, תחת פיקוח של המפקח של וונדקס

3.3 יש להרטיב את הפסקת היציקה בסמוך לתחילת היציקה לצורך הדבקות טובה יותר של הבטון, אך מבלי ליצור הצפה. 

3.4 במהלך היציקה יש להימנע מיציקה חופשית מגובה רב מדי, שינוי פתאומי בכיוון זרימת הבטון, ריטוט ממושך, גריפת הבטון למרחק גדול מדי ועוד.

3.5 יש להשתמש במרטט סיכה שיבוצע ע"י בעל מקצוע. את המרטט (ויברטור) יש להחדיר לעומק הבטון ולחילופין בין ברזל הזיון ולטפסנות ליצירת ויברציה נכונה. ביציקת הקיר יש לבצע את הריטוט באופן הבא: לצקת 50-70 ס"מ לבצע ריטוט ולאחר מכן לחזור על אותה פעולה שוב עד סיום היציקה. יש להוריד את צינור היציקה לעומק הקיר ולא לצקת מעל גובה חופשי של 2.5 מטר. 

3.6 היציקה תעשה בצורה מסודרת בליווי מלא והנחיה של מפקח וונדקס בשטח. 

3.7 במקום בו מתוכנן המשך של הקיר מעבר ליציקה המתבצעת, יש להחליק, עם סיום היציקה,  את הבטון בין עוקצי הזיון במרכז חתך הקיר המיועד, ברצועה שרוחבה 5 ס"מ לפחות, כהכנה ליישום עצר מים תופח. כאשר עובי הקיר גדול מ-25 ס"מ יש ליישם שתי רצועות של עצר תופח. 

3.8 טיפול בסדקים, סגרגציות ובורות עוגנים לאחר היציקה

לאחר פירוק התבניות, יש לחתוך תחילה את קוצי הברזל היוצאים מן הקיר לעומק 3 ס"מ לפחות הבטון ולמלא בחומר שיקום מסוג VANDEX MG 4 .

 

תיקון סדקים בקיר – במקרה של היווצרות סדקים בעובי מעל 0.4 מ"מ, יש לחרוץ את הסדק לעומק 2 ס"מ , לנקות, לשטוף במים ולמלא בחומר שיקום מסוג VANDEX CEMELINE MG4 .

לאחר מכן, יש למרוח חומר איטום קריסטלי מרוכז VANDEX SUPER לאורך אזור התיקון. יש להקפיד על אשפרה במים למשך 3 ימים.

 

תיקון סגרגציות – יש לחצוב את הבטון עד להגעה לבטון מלא ויציב. ניקוי יסודי ושטיפה במים.

לאחר מכן, יש לבצע עפ"י השלבים הבאים:

1. יישום VANDEX CORROSION PROTECTION M   בשתי שכבות על פני ברזל הזיון. ייבוש מתאים.

2. יישום VANDEX CEMLINE MG 4 באזור הפגוע , תחילה בשכבה דקה שתהודק היטב מול פני הבטון הקיים (אפשרי עם מברשת בעלת סיבים קשים),  ותמלא את כל החורים והשקעים. מיד לאחר מכן, יבוצע מילוי החלל שנוצר עקב החציבה עד לשחזור האלמנט המקורי.

ניתן ליישם את החומר עד לעובי של 30 מ"מ בשכבה אחת על משטח אנכי. במידה שיש צורך בעובי גדול יותר, יש תחילה לחספס את פני השטח של השכבה הראשונה עם כף משוננת או אביזר דומה, ולהמתין כך שהחומר בשכבה זו עדיין לח אך ניתן ליישם עליו שכבה נוספת בלי שייגרם נזק לשכבה הראשונה. זמן ההמתנה תלוי בתנאי הטמפרטורה, הלחות, עוצמת הרוח, החשיפה לשמש ועוד.

ראה הוראות יישום מפורטות בדף המוצר.

3. יישום שכבת החלקה מסוג  VANDEX CRS LEVELLING COMPOUND LC על גבי חומר השיקום ועל שולי הבטון בהיקפו, כשכבת הגנה נוספת על בטון השיקום.

 

טיפול בבורות עוגנים :

יש לחצוב את הבטון בדפנות הבור לעומק של 10 מ"מ לפחות עד להגעה לבטון מלא ויציב. ניקוי יסודי ושטיפה במים.

לאחר מכן, יש לבצע עפ"י השלבים הבאים:

1. יישום VANDEX CORROSION PROTECTION M   בשתי שכבות על פני ברזל הזיון החשוף. ייבוש מתאים.

2. קיבוע קוצי זיון בדפנות הבור.

3. יישום עצר מים משחתי תופח מסוג ADCOR MASTIC , בהיקף דפנות הבור. היישום יהיה ברוחב 20 מ"מ לפחות.

4. סגירת הבור בתבנית כך שניתן יהיה לצקת גראוט דרך מרווח צר עליון.

5. יציקת VANDEX GROUT 20 .

6. מילוי המרווח העליון הפתוח עם חומר שיקום מסוג  VANDEX CEMLINE MG 4 .

7. יישום שכבת החלקה מסוג  VANDEX CRS LEVELLING COMPOUND LC על גבי חומר השיקום ועל שולי הבטון בהיקפו, כשכבת הגנה נוספת.

8. . אשפרה במים לפי חוקת הבטון, לאחר פירוק התבנית.

                                   

 

4. אשפרה:  

4.1 אשפרת הבטון לפי חוקת הבטון 466 כנדרש. יש לדאוג למערכת תקנית ו/או אי פתיחת תבניות במשך  14 יום שלאחרי היציקה ו/או שימוש בחומר אשפרה אקרילי ייעודי מאושר.

4.2 מומלץ לא לפרק את הטפסנות בדפנות האלמנט למשך מספר ימים מסיום היציקה

(ראה ת"י  646).

במידה ונדרש לפרק את הטפסנות מהר ככל האפשר, יש להתייעץ עם הקונסטרוקטור לצורך התאמת מערכת אשפרה תקנית המותאמת לתנאי מזג האוויר )בכל מקרה השקיה בצינור השקיה כשלוש פעמים ביום- איננה תקנית) 

4.3 יש למנוע מזג אוויר קיצוני מהמערכת (רוח /שמש ישירה) על ידי אשפרה מאסיבית כאשר ברצפה יש לבצע הרטבה מתמדת על גבי בד גיאוטכני שיפוזר על שטח הרצפה. 

 

 

5. בטיחות בעבודה:

בדומה לתהליכי איטום ושיקום בחומרים אחרים, חומרי האיטום הגבישי של וונדקס מחייבים שימוש באמצעי הבטיחות המתוארים על גבי המוצר לרבות ציוד ההגנה המקובל (משקפי מגן, מסכת פה, כפפות וכו')

5.1 יש לקרוא ולעבוד בהתאם למסמכי ה -.(Material Safety Data Sheet) MSDS 

5.2 יש לפנות למפקח וונדקס או חברת ביטום בכל שאלה בטרם היישום.