BTI - הבידוד החכם או SNOWHITE - הבידוד הלבן

 

אופן חיתוך בידוד BTI / SW: במספרי בד רגילים (ארוכים).
חיבור הבידוד לאגדים מתבצע בעזרת אקדח סיכות. גובה רגלי הסיכות: 12-10 מ"מ.
לכיסוי של החפיפות (בד"כ לא הכרחי) השתמש בסרט הדבקה מתוצרת ביטום.
השתמש בסרט ההדבקה כנ"ל במפגשים בין שיפועים (פינות) לחיבורים שאינם ע"ג אגדים (קורות).
אוורור הגג -אוורור גג הרעפים יתרום תרומה משמעותית להורדת הטמפרטורות מתחת לחלל הגג.
להתקנת אוורור - פנה למרכז השרות.
ה- BTI / SW מתאים לבידוד גגות רעפים שיש מתחתם תקרת בטון או תקרת גבס בכפוף לת"י 129.

התקנה תחת הרעפים בגג קיים:

פריסת BTI / SW בניצב לאגדים (קורות הגג המשופעות).
שיטה זו מצטיינת במהירות הביצוע.
פרוס את בידוד ה- BTI / SW באופן אופקי בניצב לאגדים והצמד בעזרת סיכות אל תחתית האגדים.
מומלץ ליצור חפיפות של 5 ס"מ בין כל 2 יריעות, כאשר הבידוד הנמוך יותר חופף תחת הבידוד הגבוה יותר.

התקנה תחת הרעפים ב"עליית גג":

בגג הרעפים שאמור לקבל תקרת גבס תחת הרעפים.
פריסת BTI / SW לאורך המרווחים בין האגדים (קורות הגג המשופעות) והצמדת שולי הבידוד אל תחתית האגדים.

וודא כי רוחב הבידוד מתאים למרחק בין מרכזי 2 אגדים סמוכים + תוספת של 5-10 ס"מ.
מדוד את האורך הנחוץ (אורך האגדים מרום הגג ועד לתחתית) וחתוך את הבידוד לקבלת המידה הרצויה.
הצמד את שולי הבידוד אל צידי האגדים תוך השארת מרווח אוויר מירבי בין הלטות (לוחות עץ המשמשים להשענת הרעפים) לבין הבידוד. ההצמדה מתבצעת בעזרת אקדח סיכות במרחקים של כ- 30 עד 40 ס"מ בין סיכה לסיכה. ניתן לבצע קיפול קטן בשולי הבידוד תחת הסיכה (לא הכרחי).

התקנת בידוד BTI / SW בגג חדש לפני הנחת רעפים:

פריסת BTI / SW בניצב לאגדים (קורות הגג המשופעות) והצמדת שולי היריעה ע"ג האגדים תוך יצירת חפיפה.

פרוס את בידוד ה- BTI באופן אופקי בניצב לאגדים והצמד בעזרת אקדח סיכות לפני הנחת הלטות.
במפגש לאורך שתי יריעות סמוכות יש ליצור חפיפה כאשר היריעה הגבוהה יותר חופפת על גבי היריעה הנמוכה יותר.
ניתן לפרוס את בידוד BTI-ה / SW כך שיהיה מתוח בין האגדים, אך מומלץ לפרוס אותו תוך יצירת שקע בין אגדים בעומק 8-4 ס"מ להגדלת מרווח האוורור תחת הרעפים.

התקנת בידוד על גבי תקרת גבס:

פרוס את בידוד BTI / SW בניצב לקורות העץ הנושאות את תקרת הגבס, כך שכל שתי יריעות בידוד תהיינה צמודות זו לזו. הצמד את הבידוד לקורות העץ בעזרת אקדח סיכות. יש להדביק בסרט הדבקה של ביטום את אזור החיבור בין שתי יריעות סמוכות.

התקנת בידוד BTI / SW על גבי תקרת בטון:

ניתן לפרוס בידוד BTI / SW על תקרת בטון באופן ישיר. לשיפור ביצועי הבידוד מומלץ לחתוך ריבועים של בידוד BTI / SW במידות 10X10 ס"מ, להדביק אותם על גבי התקרה במרווח של 60 ס"מ לכל כיוון עם דבק מגע, ולהניח עליהם את בידוד BTI-ה / SW באופן חופשי.

הוראות בטיחות:

מנע כל מגע בין BTI / SW (או כל בידוד רפלקטיבי אחר) עם חוטי חשמל חשופים, קופסאות חשמל או כל אלמנט חשמלי בלתי מבודד (רדיד אלומיניום הוא מוליך זרם!).
וודא יציבות ובטיחות קורות הגג לפני כל פעולה.
בתקרת רביץ או גבס מומלץ להניח פלטה הנשענת על 2 קורות סמוכות ולעמוד עליה.
אין להצמיד BTI / SW לארובה. וודא מרחק של לפחות 12 ס"מ.